Regulaminy

Regulamin Wypożyczalni Rowerów

Wypożyczalnia rowerów Hutki 117, 22-440 Krasnobród
Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na
podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Wypożyczającym.

1.Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę
wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu
jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.

2.Wypożyczenie roweru następuje na podstawie ważnych dokumentów tożsamości / dowód
osobisty,paszport lub prawo jazdy/, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do
karty wypożyczalni.

3.Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

4.Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry lub po oddaniu sprzętu wg cennika.
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do
przekroczonego czasu wynajmu.

5.Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić
przed podpisaniem umowy.

6.Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi
odpowiedzialności.

7.Klient ma prawo wybrać odpowiedni dla siebie rower pod względem własnych upodobań,
możliwości wypożyczalni i sugestii personelu obsługi.

8.Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z
przeznaczeniem

9.Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie i należy zwrócić je w należytej czystości.

10.Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu
odpowiedzialność ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu
według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.

11.Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy
uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku
Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według
rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

12.W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne
szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.

13.Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w
wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.

14.Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego
wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. Korzystając z roweru Wypożyczający musi
pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających.

15.W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub
zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających
wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez
Wypożyczalnie


16.Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie
deklarowanym w umowie. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty
zgodnie z cennikiem wypożyczalni, zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru
należy poinformować Wypożyczalnię pod numerem: 793 087 090


17.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania
rowerów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec
wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie
korzystania z wypożyczonych rowerów.

18.Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód
i/lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu


19. Zwrot rowerów do wypożyczalni musi nastąpić najpóźniej do godziny 20.00 w dniu wypożyczenia.
Nie dotyczy rowerów wypożyczonych na dobę.

Skontaktuj się z Nami

Spływy kajakowe, wypożyczalnia rowerów- 793087090

 

Agroturystyka pod lasem- 664477294


Dane do przelewu:

Nr.konta: 54 1560 1195 2064 1622 7000 0003
Fila Kazimierz, Hutki 117, 22-440 Krasnobród

Tytułem: Zadatek, imię i nazwisko oraz termin pobytu

 

Noclegi - Hutki 117